ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពត អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកា​សកំណត់តំបន់ធ្វើការ​វិនិច្ឆ័យ​សម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមាន​ល​ក្ខណៈ​ជាប្រព័ន្ធ ក្នុង​ឃុំបន្ទាយ​មាសខាងលិច - BNP

Breaking

Monday, July 4, 2022

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពត អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកា​សកំណត់តំបន់ធ្វើការ​វិនិច្ឆ័យ​សម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមាន​ល​ក្ខណៈ​ជាប្រព័ន្ធ ក្នុង​ឃុំបន្ទាយ​មាសខាងលិច
 

No comments:

Post a Comment

Pages