អភិបាលខេត្តកោះកុង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋបាលខេត្ត - BNP

Breaking

Friday, August 13, 2021

អភិបាលខេត្តកោះកុង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋបាលខេត្ត

ថ្ងៃពុធទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋបាលខេត្ត តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ZOOM។


កិច្ចប្រជុំផ្តោតលើរបៀបវារៈ :

១-បទបង្ហាញពីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍរាជធានី ខេត្ត

២-របាយការណ៍ការអនុវត្តបញ្ចប់គម្រោងឆ្នាំ២០២១

៣-របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំ និងការអនុវត្តគម្រោងឆ្នាំ២០២១

៤-របាយការណ៍អំពីស្ថានភាពចំណូល ចំណាយ និងការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មគម្រោង

៥-កិច្ចពិភាក្សា និងបញ្ហាផ្សេងៗ៕ 

No comments:

Post a Comment

Pages